Hier doen we het voor

Wij willen dat kinderen van nul tot dertien jaar op één locatie in de wijk kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Dat vinden we belangrijk, omdat we kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn willen bieden. In ons kindcentrum organiseren wij daarom onderwijs, opvang en zorg om kinderen heen. Zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot wijze wereldburgers op weg.

Ons IKC gaat verder dan een goede samenwerking onder één dak. Binnen IKC Willem van Oranje werken alle medewerkers vanuit één gezamenlijke pedagogisch-didactische visie. Omdat zij elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering, kunnen zij kinderen structuur, veiligheid en rust bieden. Zo gaat er geen kostbare ontwikkelenergie verloren.

Zorg en aandacht
Mocht dit nodig zijn, dan kan een kind binnen ons IKC extra zorg en aandacht krijgen. Oftewel: binnen de voor het kind vertrouwde en veilige omgeving. Wij zijn blij met wat we kinderen te bieden hebben. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk kind het waard is om gezien te worden.

Kiezen voor IKC Willem van Oranje

Daarom opvang bij ons

Wij zien elke kinderfase als een prachtige periode, waarin iemand mag groeien, beleven en ontdekken. Het thuisgevoel dat kinderen bij ons ervaren, is hiervoor een stevige basis. Op de website van IRIS Opvang lees je er meer over.

Ons basisonderwijs

IKC Willem van Oranje is een open, christelijke daltonschool. Een daltonschool schept ruimte en geeft de kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen aan een taak te werken. Dalton is geen statisch model, het team werkt continu aan de aanpassing en de ontwikkeling. Wij zijn een lerende organisatie, die zich permanent schoolt.

Dalton is een manier van werken en omgaan met elkaar. Daltonscholen richten hun onderwijs in rondom de grondwoorden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, evalueren & reflecteren, effectiviteit & doelmatigheid en borging. We experimenteren en reflecteren op onze praktijk. We borgen onze kernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie, reflectie en visitatie.

Op IKC Willem van Oranje vinden we het belangrijk dat kinderen (deels) kunnen bepalen welke doelen ze nastreven en hoe ze die willen bereiken. Als leerlingen invloed uitoefenen, hun eigen ontwikkellijnen zien en daarover met hun ouders en de leerkrachten in gesprek gaan, komen ze in onze ogen verder. De kinderen praten met de leerkrachten over hun gedrag, werkhouding en opbrengsten.

Alleen ‘kunnen’ is in onze snel veranderende samenleving niet genoeg. ‘Kunnen veranderen’ wordt steeds belangrijker. Kunnen nadenken over je werk, zowel vooraf als tussentijds en achteraf, is een vaardigheid die wij de kinderen graag mee willen geven. De leerkracht kijkt over je schouder mee met de te nemen stappen.

Mooie resultaten halen is fijn, maar hoe je bij dit resultaat komt is bij ons op school minstens zo belangrijk.

Vanuit onze christelijke levensovertuiging ligt het ‘omzien naar elkaar’ ons na aan het hart. Het christelijke karakter van onze school moet tastbaar zijn. In de positieve sfeer die op school heerst, die ze uitstraalt en in de omgang met en de zorg voor elkaar. Als team willen we werken vanuit ons geloof in God. Hierin ligt onze inspiratie en motivatie.

Geen antwoord gekregen
op je vraag?