Snel antwoord op jouw vraag

Bekijk de veelgestelde vragen over IRIS Christelijke Kindcentra.

Wij helpen je graag verder!

Filter
 • Toon alle veelgestelde vragen
 • Basisonderwijs
 • Opvang

Basisonderwijs

Wat voor school is IKC Willem van Oranje?

De Willem van Oranjeschool is een christelijke daltonschool. Een daltonschool schept ruimte en geeft de kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen aan een taak te werken. Dalton is geen statisch model, het team werkt continu aan de aanpassing en de ontwikkeling. Wij zijn een lerende organisatie, die zich permanent schoolt.

Dalton is een manier van werken en omgaan met elkaar. Daltonscholen richten hun onderwijs in rondom de grondwoorden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, evalueren & reflecteren, effectiviteit & doelmatigheid en borging. We experimenteren en reflecteren op onze praktijk. We borgen onze kernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie, reflectie en visitatie.

Op de Willem van Oranjeschool vinden we het belangrijk dat kinderen (deels) kunnen bepalen welke doelen ze nastreven en hoe ze die willen bereiken. Als leerlingen invloed uitoefenen, hun eigen ontwikkellijnen zien en daarover met hun ouders en de leerkrachten in gesprek gaan, komen ze in onze ogen verder. De kinderen praten met de leerkrachten over hun gedrag, werkhouding en opbrengsten.

Alleen ‘kunnen’ is in onze snel veranderende samenleving niet genoeg. ‘Kunnen veranderen’ wordt steeds belangrijker. Kunnen nadenken over je werk, zowel vooraf als tussentijds en achteraf, is een vaardigheid die wij de kinderen graag mee willen geven. De leerkracht kijkt over je schouder mee met de te nemen stappen.

Mooie resultaten halen is fijn, maar hoe je bij dit resultaat komt is bij ons op school minstens zo belangrijk.

Vanuit onze christelijke levensovertuiging ligt het ‘omzien naar elkaar’ ons na aan het hart. Het christelijke karakter van onze school moet tastbaar zijn. In de positieve sfeer die op school heerst, die ze uitstraalt en in de omgang met en de zorg voor elkaar. Als team willen we werken vanuit ons geloof in God. Hierin ligt onze inspiratie en motivatie.

Wat houdt het in dat IKC Willem van Oranje een Daltonschool is?

De Willem van Oranjeschool is een daltonschool. Het Nederlandse daltononderwijs kent van oorsprong vijf kernwaarden: 1. Samenwerking, 2. Vrijheid & verantwoordelijkheid, 3. Effectiviteit, 4. Zelfstandigheid en 5. Reflectie. Volgens Neelke, juf van groep 8, is het belangrijkste op school dat de onderwijsbehoefte van het kind wordt gevolgd. “De sfeer, de manier waarop we met elkaar en met de kinderen omgaan.

Heel geleidelijk leren de kinderen zelfstandig worden. “De leerling is daarbij het uitgangspunt. Wat heeft het nodig om een stap verder te komen? Bij de kleuters leren de kinderen al nadenken over de keuzes die ze maken. In de loop der jaren wordt dit steeds verder uitgebreid. Onze kinderen kunnen al heel snel uitleggen wat bijvoorbeeld de voor- of nadelen van samenwerken bij een opdracht voor hen betekent. In de bovenbouw vinden kinderen samenwerken vaak heel prettig omdat het betekent dat je niet altijd een juf of meester nodig hebt. Je kunt problemen samen oplossen en daar groei je van. Reflecteren op je eigen handelen staat centraal bij ons.”

“Het individuele kind, daar gaat het om”

Van en met elkaar leren

Neelke is blij met het maatwerk dat ze levert. “Het individuele kind, daar gaat het om. Als een leerling nog niet toe is aan een weektaak, geef je het een dagtaak. Zo probeer je een kind zoveel mogelijk op zijn eigen niveau uit te dagen. Dan kun je het maximale uit een kind halen.” Daarbij geldt dat van en met elkaar leren ook heel belangrijk is. “We doen bijvoorbeeld aan tutorlezen. Groep 8 leerlingen worden hiervoor gekoppeld aan leerlingen uit groep 3.”

Binnen de combinatiegroepen wordt er veel aandacht besteed aan samen leren. “Het groepsdoorbrekend werken is voor iedereen prettig omdat je kunt aansluiten bij iemand van je eigen niveau of juist iets kan leren van een oudere leerling op school. Bovenbouwkinderen helpen de kleuters met spelletjes, dat is genieten om ze daar plezier van te zien hebben.”

Kinderen eigenaar van eigen leren

Het voortgezet onderwijs geeft terug dat leerlingen van de Willem van Oranjeschool al erg zelfstandig zijn. Juf Neelke herkent dat wel. “We vinden het belangrijk dat de kinderen hun doelen behalen, maar de manier waarop ze hun doelen behalen is nog vele malen belangrijker. Dit zegt namelijk veel over de ontwikkeling van het kind. De juffen en meesters zijn vooral procesbegeleiders. Op die manier maak je kinderen eigenaar van hun eigen leren.”

Onderwijs op maat

Om kinderen onderwijs op maat te kunnen geven is er onder meer de samenwerking met Kentalis. Zo kunnen kinderen met een cluster 2-voorziening hier naar school. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is er een interne plusklas. Dit is een dagdeel in de week voor leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Hierbij is het belangrijkste doel contact en les krijgen met onwikkelingsgelijken. De groep krijgt op een hoger, sneller en verdiepend level les. Ouders en kinderen geven aan dat ze heel blij zijn met deze plusklas. “De grote winst is dat er verdieping wordt gegeven voor deze groep kinderen.”

Wat doen wij met betrekking tot vertrouwen en verbinden?

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, groepsleerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. “De basis om je te kunnen ontwikkelen, is dat je je hier veilig voelt,” aldus MT-lid Ina. “Tel daarbij op dat ouders zich welkom voelen en weten dat dingen bespreekbaar zijn en je hebt de sfeer van onze school te pakken.”

Alle kinderen wordt geleerd een wijze wereldburger te worden. Ze leren vertrouwen op God, zichzelf en de ander. Ook leren zij verantwoordelijkheid te dragen en een positieve bijdrage te leveren aan hun omgeving. In de lessen wordt op diverse manieren gestimuleerd om te onderzoeken en nieuwsgierig te zijn. Vanuit het daltonconcept is er een gedragsprotocol en wordt er in elke groep veel aandacht besteed aan ‘De 11 van jezelf’. Dit zijn 11 omgangsregels die dagelijks centraal staan in de groep. Positief stimuleren en belonen van de kinderen hoort hierbij.

Ieder kind mag zichzelf zijn

Verbinden is de tweede natuur bij een daltonschool. De samenwerking tussen basisschool De Zaaier en de 2 locaties van de Willem van Oranjeschool is dan ook intensief te noemen. “Zo kunnen we onze leerlingen zo goed mogelijk tot bloei laten komen. Als het sociaal-emotionele klimaat in orde is, kan het maximale uit het kind gehaald worden. Wij zien dat ieder kind anders is, het mag zichzelf zijn. Een leerling die moeite heeft met rekenen, kan de sterren van de hemel spelen in een musical. Zo heeft ieder zijn talent en daar kijken wij naar.”

Onderling vertrouwen

Onderling vertrouwen
“Vertrouwen is belangrijk voor ons. We zijn een christelijke basisschool waar bij respect naar elkaar enorm belangrijk is. Het gaat om wederzijds vertrouwen; tussen collega’s, maar ook tussen de groepsleerkracht en het kind en tussen de ouders en de juf of meester van hun kind. Dat komt ook terug in onze identiteit, onze school heeft de grondslag in de Bijbel als Gods Woord. Jezus Christus is de weg tot het heil. Zijn liefde inspireert ons. En vanuit die liefde zijn we, elk op onze eigen wijze een voorbeeld voor de kinderen en betrokken op hun welzijn, dat van hun ouders en op het welzijn van elkaar.”

Kinderen leren onderzoeken

Ina vindt het fijn dat kinderen een rijke vorm van onderwijs krijgen op haar school. “Je laat kinderen dingen zelf onderzoeken. Zo leren ze steeds vaker op verschillende manieren. Denk daarbij aan een bezoekje aan de sloot om de natuur te ervaren. Ook een uitstapje bij een project of een gastles in de klas maken het afwisselend.” Stichting IRIS heeft een Learn Lab in het leven geroepen. “Zo kwam meester Sander laatst op school om een roboticales te geven. Je ziet kinderen genieten van kleine programmeeropdrachten en de mogelijkheid te onderzoeken wat zo’n inventieve robot allemaal kan.”

Hoe werken wij samen met ouders?

Betrokken zijn bij de ontwikkeling van je kind. Dat is in het kort wat de Willem van Oranjeschool verwacht van ouders die kiezen voor hun school. “De ouder kent het kind als geen ander, we hebben elkaar zo nodig,” zo legt intern begeleider Greetje uit. “We gaan uit van gelijkwaardigheid.”

Aan het begin van ieder schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een startgesprek. “Je hebt iedere keer met een andere juf/meester te maken. Samen praat je over de behoefte van kind, ouder en school. De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal in dit gesprek. Je maakt afspraken met elkaar.”

De startgesprekken zijn in het leven geroepen omdat bleek dat ouders en de groepsleerkracht elkaar makkelijker opzoeken als ze elkaar al kennen. Ouders komen vanaf groep 3 steeds minder op school en dit eerste contact helpt voor de rest van het schooljaar. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 zijn bij deze gesprekken aanwezig, het gaat er om dat zij zelf leren verwoorden wat ze op school nodig hebben.

“We zijn altijd
op zoek naar de
onderwijsbehoefte
van het kind”

Informatie delen met ouders

Ouders worden de rest van het jaar door de juf of meester op de hoogte gehouden via de app Parro. Wekelijks kunnen ouders lezen waar inhoudelijk op school aan gewerkt is. In de bovenbouw wordt het huiswerk via deze weg gedeeld met ouders. Ook zijn er oproepjes als er bijvoorbeeld een ouder nodig is voor een excursie. De algemene schoolinformatie komt via een nieuwsbrief die maandelijks wordt verspreid. Daarin wordt iedere keer een Dalton-item toegelicht. De medezeggenschapsraad doet verslag van de vergadering en de activiteitencommissie laat weten waar zij mee bezig is. Rond de avondvierdaagse staat er in wat de school verwacht van ouders en kinderen die meedoen. En ook de maandkalender is een vast onderdeel in de informatievoorziening naar ouders.

Ouders helpen graag mee

De Willem van Oranjeschool maakt een duidelijk verschil tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. “Wij merken dat als de ouderbetrokkenheid goed op orde is, de participatie bijna vanzelf gaat. Als het goed gaat met je kind op school help je graag een keer mee. Of het nu gaat om leesouder zijn, een keer mee met een uitje of de school helpen schoonmaken, ouders geven zich graag op. Ik denk dat dit komt omdat het kind met plezier naar school gaat en goed in zijn vel zit.”

Wat is de onderwijsbehoefte van het kind?

Greetje kan wel verklaren waarom ouders zich thuis voelen op de school van hun kinderen. “We zijn altijd op zoek naar de onderwijsbehoefte van het kind. Vanaf de start nemen we de ouders mee in dit proces. Daardoor voelen zij zich serieus genomen. Die geweldige samenwerking tussen school en thuis levert heel veel op voor het kind.” De Willem van Oranjeschool is continu in beweging. “We evalueren jaarlijks, het blijft een dynamisch proces. Neem de oudergesprekken, we stellen ze vast voor één schooljaar en kijken dan hoe dingen verbeterd kunnen worden. Dat wordt aangepast en zo hopen we samen steeds de juiste stappen voor onze kinderen te maken. Bij Daltononderwijs hoort reflecteren, ook voor het team.”

Wat voor naschoolse activiteiten zijn er?

De Willem van Oranjeschool is een brede school. Dit betekent dat combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs Angenita niet alleen vakleerkracht gym is op school, maar ook na schooltijd buitenschoolse activiteiten organiseert. “Van een voetbalclinic tot muziekles en van je typediploma halen tot en met de jaarlijkse pietengym.”

Voor de buitenschoolse activiteiten wordt er onder meer samengewerkt met de lokale sportverenigingen en Quintus. Volgens Angenita staat het plezier voorop. “Door de laagdrempelige activiteiten na schooltijd kunnen kinderen genieten en bewegen. Door veel dingen te proberen, kom je er vanzelf achter waar je talent ligt.” De gymdocent benadrukt dat er altijd professionele begeleiding bij is. “Of het nu gaat om een clinic kleuterdans, snorkelen of kickboksen, het is bijna altijd vol bij ons.” Ouders kunnen hun kinderen van tevoren aanmelden via Sportpas. Angenita vindt het leuk dat ook ouders hun wensen aangeven voor activiteiten die worden georganiseerd.

Activiteiten tegen een leuke prijs

De samenwerking tussen de diverse partijen gaat altijd erg soepel. “We hebben allemaal hetzelfde doel. Of het nu gaat om bewegen, muziek maken of beeldend bezig te zijn, we willen de kinderen activiteiten aanbieden tegen een leuke prijs.” Alle clinics kosten ongeveer een euro per keer. Dit varieert van piano tot dans voor kleuters tot een keer schaatsen op de baan van Flevonice in Biddinghuizen.

“Er is echt voor ieder
wat wils”

Divers aanbod activiteiten

De Willem van Oranjeschool is blij met het brede aanbod. “Je kunt na schooltijd je typediploma halen en ook zijn er bijvoorbeeld workshops striptekenen en schaken. Muziekvereniging AMDG verzorgt muzieklessen op school. Er is echt voor ieder wat wils.”

Kunsteducatie binnen school

Quintus is het centrum voor kunsteducatie voor kinderen, jongeren en volwassenen in Kampen en IJsselmuiden op het gebied van beeldend, theater, muziek, literatuur en dans. Quintus verzorgt op school en na schooltijd workshops en cursussen om kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met kunsteducatie.

Wijkvereniging in school

Wijkvereniging De Maten is gehuisvest op de locatie Fidelio. Angenita werkt ook met hen samen. Zo staan er een sportdag en speurtocht op het programma. De vereniging zet zich in voor een optimale leefbaarheid in de wijk. Dit wordt gerealiseerd door een individuele bewoner of groepen van bewoners te ondersteunen in de contacten met organisaties en instellingen wat betreft de belangen van de wijk. Ook organiseert De Maten een scala aan activiteiten voor buurtbewoners van alle leeftijden.

Pietengym hoogtepunt van het jaar

Het jaarlijkse hoogtepunt qua bezoekers is de pietengym. Ruim 300 kinderen komen verkleed als piet naar de gymzaal om spelletjes te doen. De activiteiten variëren van oefenen met klimmen op het dak tot het over een balk brengen van pakjes naar de overkant. Sinterklaas en de pieten komen ook op bezoek. De middag wordt gezellig afgesloten met pepernoten en een heus pietendiploma.

Met wie werken wij samen?

De Willem van Oranjeschool werkt graag samen. Zo is op school voor- en naschoolse opvang geregeld via IRIS Opvang. Er is een bibliotheek op school, er wordt samengewerkt met Quintus en de peuterspeelzaal. De wijkvereniging is gevestigd in de school en de combinatiefunctionaris zorgt voor buitenschoolse activiteiten. De nieuwste samenwerking is die met Kentalis, de specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communiceren. “Met deze expertise en ondersteuning in school kunnen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) samen met andere kinderen regulier onderwijs volgen. Hiermee zijn we een mediumvoorziening,” aldus taal/leesspecialist Lianne.

Kinderen met een mediumarrangement TOS kunnen vanaf hun vierde jaar naar een ‘gewone’ basisschool. Lianne is blij met deze ontwikkeling “We zorgen er samen met de expertisecollega’s van Kentalis voor dat kinderen kunnen leren in een taalrijke omgeving. Onze collega’s worden extra geschoold op het gebied van taalonderwijs en taalproblemen en zij wisselen kennis uit met Kentalis collega’s. Hierdoor gaat het niveau van het taalonderwijs omhoog en dat is goed voor al onze leerlingen.”

De Willem van Oranjeschool ziet de voorziening als een win-win situatie. “Iedereen wordt er beter van. Kinderen met een spraak/taal-stoornis hebben goed sprekende kinderen om zich heen om zich aan op te trekken en kinderen die moeite hebben met taal en/of lezen krijgen beter taalonderwijs en makkelijker ondersteuning omdat er een expertiseleerkracht, onderwijsassistent en logopedist in school aanwezig zijn.”

“Ieder kind en dus iedere vraag is anders"

Ondersteuning op maat

De trajectbegeleider van Kentalis kijkt met de leerkracht en ouder wat een TOS leerling nodig heeft. “Ieder kind en dus iedere vraag is anders. Waar het ene kind logopedie nodig heeft, heeft een ander juist behoefte aan extra woordenschatonderwijs. Omdat de lijntjes kort zijn, krijgt ieder kind ondersteuning op maat. Samen bereik je meer. En dit gaat zeker niet ten koste van andere kinderen omdat er meer mensen beschikbaar zijn.”

“Ik ben trots dat kinderen met meer plezier lezen"

Iedere ochtend naar de bieb op school

We zijn ontzettend blij met onze samenwerking met de Bibliotheek Kampen. We werken samen aan een positief leesklimaat, waarbij ook aandacht is voor het lezen thuis. Er is een schoolbieb vol met interessante en actuele boeken. We praten regelmatig met elkaar over een boek, dan merk je dat kinderen ook echt enthousiast worden voor dat boek. Ook werken we in alle groepen doelgericht aan vrij lezen en voorlezen en maken daarbij gebruik van de expertise van de leesconsulent Greta Engelsman die aan onze school verbonden is.

Kinderopvang in de school

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen terecht bij de kinderdagopvang op de locatie Fidelio van de Willem van Oranjeschool. Het vaste dagprogramma van IRIS Opvang biedt de kinderen structuur en zekerheid. Tussen het eten, drinken en slapen is er ruimte om te spelen en zijn er activiteiten als voorlezen, zingen, spelletjes, knutselen, buiten spelen en wandelen. Spelenderwijs worden er mogelijkheden voor ontwikkeling geboden. Denk hierbij aan het herkennen van kleuren, het aanwijzen van lichaamsdelen, het spelen met woorden en weerbaarheid. “Broers en zussen kunnen op dezelfde locatie gehaald en gebracht worden. Voor ouders is dit erg prettig. De opvang sluit aan bij school en dat waarderen de mensen enorm.”

Wat is De Overbrugging?

Een soepele overgang voor alle leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, is wat we voor ogen hebben binnen de Overbrugging. Leerkrachten van het Ichthus College in Kampen en stichting Iris werken samen, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding en afstemming zorgt voor herkenning. Het zal vertrouwen geven om snel te wennen en te werken in een nieuwe leeromgeving.

Binnen de Overbrugging zijn ambassadeurs op twee thema's werkzaam:

 • Leren en oriënteren
  Ambassadeurs van de Overbrugging bezoeken een aantal keren per jaar de bovenbouwgroepen van de basisscholen. In overleg met de leerkracht besteden ze aandacht aan de oriëntatie op het voortgezet onderwijs en op het leren leren. Een eigen overbruggingsagenda vormt de basis voor organisatie en planning. Daarnaast is een lessenserie leren leren ontwikkeld, die nu op de basisscholel wordt uitgerold.
 • Taal en leesonderwijs
  De ambassadeurs ontwikkelen activiteiten voor het PO en VO die aansluiten bij landelijke taal- en leesevenementen. Daarnaast begeleiden en stimuleren ze vooral docenten in het VO om meer aan te sluiten bij de werkwijze op het PO m.b.t. lezen en leesplezier. De ambassadeurs werken nauw samen met de bibliotheek in Kampen.

De Overbrugging heeft een eigen website met informatie voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Website De Overbrugging

Wat houdt de stichting IRIS Onderwijs in?

IRIS Onderwijs is een stichting voor christelijk onderwijs die vanuit een gezamenlijke visie kinderen willen ondersteunen, begeleiden en onderwijzen hoe zij een plek in de samenleving kunnen gaan innemen als een wijze wereldburger.

IRIS Onderwijs bestaat uit 14 christelijke basisscholen in de gemeente Kampen. Ieder kind is welkom op onze scholen. Wel gaan we ervan uit dat de christelijke grondslag van de stichting gerespecteerd wordt en kinderen met alle activiteiten meedoen.

Een nauw verbonden partij is IRIS Opvang, stichting voor christelijke kindcentra, die op het merendeel van scholen een vorm van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang aanbiedt.

Een aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de directie van de school.

Meer informatie over onze stichting zoals de samenstelling van de raad van toezicht, kunt u vinden op onze website.

www.iriskampen.nl www.irisopvang.nl

GRONDSLAG

De stichting heeft als basis de Bijbel als Gods Woord. Jezus Christus is de weg tot het heil. Zijn Liefde inspireert ons. En vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze en passend bij de veelkleurigheid van IRIS, een voorbeeld voor de kinderen en betrokken bij hun welzijn, dat van hun ouders en het welzijn van elkaar.

Wij bieden goed onderwijs aan, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken bij de leerling en bij elkaar. Ons hart en onze passie liggen helemaal bij het onderwijs. Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.

DE WIJZE WERELDBURGER

 • Een wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen hebben op school geleerd hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel).
 • Wijs zijn is iets anders dan slim zijn. Het begrip wijs kennen we vanuit de Bijbel, bijvoorbeeld uit Spreuken: “Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.” Vanuit die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, willen we kinderen leren om wijs te worden, leren dat ze hun talenten mogen gebruiken.
 • Wijs worden is een proces. Op onze scholen willen we daarvoor een goede basis leggen.
 • Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en is erop gericht om een positieve bijdrage te leveren aan zijn omgeving. Hierbij benoemen we duurzaam omgaan met de schepping als voorbeeld van positief bijdragen aan de omgeving.
 • Zo herkennen we vier leidende principes bij de wijze wereldburger: vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen. Als we bij kinderen (en bij ons zelf) deze principes van de wijze wereldburger kunnen ontwikkelen, dan zijn we ervan overtuigd dat IRIS een stukje ‘eigenheid’ aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan de samenleving toevoegt
Wat is de identiteit van onze school?

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Het Woord van God is het uitgangspunt van ons doen en laten. In de Bijbelverhalen, liederen, gebeden, weekopeningen en vieringen willen we onze kinderen de grootheid en liefde van onze Schepper laten zien.

De onderlinge verbondenheid geeft ons tegelijkertijd een stuk verantwoordelijkheid naar elkaar en de aarde waarop we wonen. Daarom gaat onze christelijke identiteit verder dan de bijbellessen. Wij willen ons in onze omgang met elkaar, de keuze en de behandeling van de leerstof laten inspireren door de Bijbelse boodschap. We proberen geloven en opvoeden te verbinden in de totale onderwijsleersituatie.

Wij willen onze leerlingen de Bijbelse waarden en normen meegeven in hun leven, om te kunnen leven en werken in een maatschappij die voortdurend verandert. Vanuit ons christen zijn willen we ook vorm en inhoud gaan geven aan burgerschap en integratie.

Wat zijn onze onderwijsdoelen?

‘Samen leren, samen leven, samen leren samenleven.’ Niet alleen in het logo, maar door de hele schoolorganisatie van de Willem van Oranjeschool is deze zin terug te vinden.

Daltononderwijs is voor ons dé manier om deze zin tot leven te brengen in onze school. Vanuit zes kernwaarden zijn wij ervan overtuigd onze leerlingen een basis mee te geven voor in het voortgezet onderwijs en de ‘wereld’ die hen daarna te wachten staat.

We willen de kinderen prikkelen zelfstandig oplossingen te zoeken voor problemen die ze tegenkomen. Zelfstandigheid vraagt dus om een actieve houding van de kinderen. Zelf problemen oplossen, leert kinderen na te denken en beter te begrijpen.

Het vraagt veel inzicht van de leerkracht om taken zo samen te stellen, dat leerlingen in de gelegenheid worden gebracht om zelfstandigheid te ontwikkelen.

Bij het werken met een taakbrief vragen we zelfstandig gedrag van de kinderen. Zij moeten zelf oplossingen bedenken als ze tegen moeilijkheden aanlopen. De leerkracht geeft tijdens het werken met de taakbrief extra instructie aan zorgleerlingen.

HOE WORDT DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD BENUT?

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen. In de leerjaren 1 tot en met 4 maken de leerlingen 3.520 uur. De kinderen van leerjaar 5 tot en met 8 maken 4.000 uur.

HOE IS HET VEILIGHEIDSBELEID GEREGELD?

Op school hebben we het veiligheidsbeleid beschreven in het beleidsstuk veilig op school. In dit stuk staan de taken en verantwoordelijkheden van de personen die te maken hebben met de veiligheid op school. In het document staan ook afspraken en procedures over fysieke en sociale veiligheid beschreven. We toetsen de sociale en fysieke veiligheid regelmatig, zoals de wettelijke kaders voorschrijven.

Hoe handhaven wij de onderwijskwaliteit binnen de scholen van IRIS?

De bedoeling van goed onderwijs binnen IRIS is kinderen op te leiden tot wijze wereldburgers. Om de bedoeling verder uit te werken, spelen de begrippen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming een belangrijke rol. IRIS ziet deze drie functies van onderwijs als doeldomeinen voor de kwaliteit van het onderwijs die een referentiekader en een taal bieden om nauwkeuriger over de bedoeling en de doelen van onderwijs te kunnen spreken. We verstaan het volgende onder de drie doeldomeinen.

KWALIFICATIE

Hiermee wordt het aanbieden van kennis, vaardigheden en houdingen bedoeld waarmee kinderen worden toegerust voor de volgende stappen in hun (school)leven. Belangrijke bestanddelen zijn een generieke cognitieve component (zoals vaardigheden met rekenen, wiskunde en taalbeheersing als primaire elementen), vakspecifieke kennis en vaardigheden (rondom bijvoorbeeld de zaakvakken en programmeren) en het aanleren van een juiste leerhouding en leerstrategieën.

SOCIALISATIE

Bij dit doeldomein gaat het om kinderen in te leiden (zich ‘thuis laten voelen’) in tradities, culturen en praktijken en de waarden, normen en gebruiken die daar een rol in spelen, zodat kinderen zich betrokken voelen bij dergelijke tradities en gebruiken, zich ermee kunnen identificeren en er betekenisvol in kunnen participeren. In de scholen van IRIS is de Bijbel de voedingsbron voor het socialisatieproces.

PERSOONSVORMING

Dit doeldomein heeft betrekking op de autonomie van leerlingen, waarbij ze leren om meer onafhankelijk in hun denken en doen te worden, los van bestaande tradities en praktijken om zich daardoor te ontwikkelen als autonoom persoon die zich op verantwoordelijke wijze verhoudt tot de maatschappij en de schepping.

Deze drie doeldomeinen zijn in de praktijk altijd met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Goed onderwijs draagt altijd tegelijkertijd bij aan alle drie doeldomeinen.

Wanneer kinderen een basisschool van IRIS verlaten, dan hebben zij zich qua kennis en vaardigheden ontwikkeld passend bij hun intelligentie en competenties.

Zij starten op het voor hen geschikte niveau in het voortgezet onderwijs. Daarnaast kennen zij de basisprincipes van een wijze wereldburger; vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen.

Wat doen wij met de onderwijsresultaten?

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op onze school. We zien de kwaliteit breder dan de Cito opbrengsten van groep 8. We gebruiken meerdere Cito toetsuitslagen bij de analyse van de kwaliteit van onderwijs. Ook het oordeel van de inspectie, tevredenheidsonderzoeken en de feedbackgesprekken met kinderen, ouders en collega’s spelen een rol bij het beoordelen van een school.

Als we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs wordt vaak gekeken naar het resultaat aan het eind van groep 8. Het aantal kinderen dat naar een bepaald schooltype gaat zou iets zeggen over de kwaliteit van onze school. Hoe hoger de vorm van voortgezet onderwijs, des te beter de school is.

Als alleen deze uitstroomgegevens doorslaggevend zijn, betekent dat een enorme verarming van ons onderwijs. Wij bieden een brede ontwikkeling en willen kinderen zo goed mogelijk begeleiden. Hierbij gaan we uit van het feit dat ieder kind uniek is en zijn/haar eigen aard en mogelijkheden heeft.

Niet alleen de resultaten van de schooleindtoets worden gebruikt om de kwaliteit van de school te bepalen. Ook het oordeel van de inspectie, leerling tevredenheid en personeelskenmerken spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van een school.

DOORSTROMING VAN KLEUTERS

Omdat de jongste kleuters niet allemaal op de eerste schooldag van het schooljaar naar school gaan, is er voor deze groep leerlingen een speciale overgangsregeling. In het overgangsprotocol is geregeld hoe dat gaat. Het uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van het kind, gecombineerd met zijn of haar onderwijsbehoeften. Dit overgangsprotocol is op te vragen bij de directie van de school. Als een 4-jarige naar school gaat, komt deze in groep 1 en volgt vanaf dat moment alle reguliere activiteiten in deze groep binnen de vastgestelde lestijd. Deze leerling valt vanaf dat moment ook onder de reguliere verlofregeling.

Klik hier voor meer informatie

Wat doen wij voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte?

We proberen ieder kind de zorg te geven die het nodig heeft. Wanneer er problemen zijn (op welk gebied dan ook), wordt daar extra naar gekeken. Bij leerproblemen neemt de interne begeleider (ib’er) diagnostische toetsen af. De ouders worden ingelicht; groepsleerkracht en ib’er maken een handelingsplan en vragen de ouders (indien nodig) thuis hieraan mee te werken.

Na een afgesproken termijn wordt onderzocht in hoeverre de hiaten zijn weggewerkt en/of er een nieuw handelingsplan moet worden opgesteld. De voortgang wordt in een apart leerlingendossier bijgehouden. Zijn de (leer)problemen te groot, dan kunnen de interne begeleiders advies vragen aan externe instanties. Hiervoor wordt steeds aan de ouders toestemming gevraagd. School heeft de mogelijkheid om in overleg met ouders het kind in te brengen in het Zorgadviesteam, waarbij de orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werk meedenken over een passende aanpak voor de leerling.

Soms kan een leerling het ondanks veel extra hulp, zorgverbreding, handelingsplannen, etc. op één vakgebied (b.v. rekenen) echt niet meer bijbenen. In overleg met de ouders besluiten we dan dat we het kind laten ‘afhaken van het klassikale programma’ en hem/haar met een ‘eigen’ programma laten verder gaan. Het is ons gebleken dat we met een ‘kindgericht’, -speciaal op hem/haar toegesneden-, lesprogramma meer leerrendement en leerplezier bereiken. Ook op deze manier willen we ‘omgaan met verschillen’ tussen onze leerlingen.

De problematiek die eigen is aan een bepaalde groep leerlingen wordt altijd serieus genomen. Dit geldt voor kinderen die minder begaafd zijn en kinderen met gedragsproblemen, maar ook voor kinderen die veel meer aankunnen dan de gemiddelde leerstof, de (hoog) begaafde kinderen.

We willen ook dat er op de Willem van Oranjeschool voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen, in onderwijsinhoudelijk en pedagogisch en didactisch opzicht, een passend en gestructureerd onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Dit betekent:

 • Dat de wijze van signalering en de diagnose zorgvuldig en transparant geschiedt.
 • Dat voor deze leerlingen met een aangepaste leerlijn een aanbod van lesmaterialen is die uitdaagt tot leren leren en metacognitieve vaardigheden vraagt.
 • Dat het aanbod van compacting, verrijking en verbreding op een planmatige doorzichtige wijze wordt aangeboden.
 • Dat de attitude met betrekking tot het pedagogisch didactisch handelen wordt toegespitst op de behoefte van intelligente en (hoog) begaafde kinderen.
 • Dat er op onze school een interne begeleider/coördinator voor (hoog) begaafdheid is.

PASSEND ONDERWIJS

Als ouder kunt u uw kind aanmelden op een van de scholen van IRIS. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding van uw kind doorgeeft. Alle scholen in Nederland hebben sinds 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van de school/ het bestuur waarbij de school aangesloten is om het juiste onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren.

www.passendonderwijs.nl

EXTRA ONDERSTEUNING OP SCHOOL OF OP EEN ANDERE SCHOOL

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school een ‘onderwijsarrangement’ maken voor uw kind. Een goede samenwerking met u als ouder is daarvoor heel belangrijk. Als stichting hechten wij veel waarde aan een goede communicatie tussen onze scholen en onze ouders. Onze visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid is als volgt:

Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn gericht op het kind, onze leerling. Dit doen we door open met elkaar te communiceren, met vertrouwen in elkaar en vanuit wederzijds respect en begrip.

Niet in alle gevallen kan de school de extra ondersteuning bieden die nodig. De leraar en de intern begeleider zullen in dit geval samen met u op zoek naar een school waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden. Hiervoor wordt contact gelegd met het samenwerkingsverband.

www.swvkampen.nl

ONAFHANKELIJK EXTERN ONDERZOEK VOOR UW KIND

Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Zo consulteren wij bijvoorbeeld de GGD, Schoolbegeleidingsdiensten en andere relaties. Vanzelfsprekend staat het u als ouders vrij om ook pedagogische/didactische informatie middels onderzoek bij externe instanties te verkrijgen. De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen.

EXTERN ONDERZOEK

Mochten de problemen, ondanks alle bestede zorg, niet oplosbaar zijn, dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek. Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Er wordt een plan opgesteld dat door de school wordt uitgevoerd. Mocht dit ook niet baten, kan eventueel besloten worden, weer in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal (basis) onderwijs.

De externe begeleidingsdienst kan dus worden ingeschakeld bij individueel onderzoek en begeleiding van kinderen, die leerproblemen hebben. Eén van de psychologen of orthopedagogen van de betreffende dienst overlegt met de leerkracht en de intern begeleider. Men bekijkt wat de oorzaken zijn van de problematiek en adviseert over de aanpak van de moeilijkheden. Er kan worden besloten tot het opstellen van een nieuw handelingsplan of dat er moet worden overgegaan tot een verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs. Als ouders wordt u steeds op de hoogte gehouden en woont u de besprekingen bij.

ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS

Kinderen die na groep 8 onze school verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Tijdens diverse gesprekken tussen school en ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken. Tijdens een pré-adviesgesprek in groep 7 wordt met ouders de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs verkend in een gesprek.

Elke leerling in groep 8 krijgt een schooladvies (tenminste vóór 1 maart). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past.

Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode.Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets primair onderwijs. Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs. Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Wat doen wij met betrekking tot de ouderbijdrage en opvang?

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk.

Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

HOE IS DE TUSSENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Stichting IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Bij het overblijven dient iedereen zich aan dat reglement te houden. Het reglement ligt op school ter inzage.

Er is voor onze leerlingen, zowel op de locatie De Maten als de locatie Flevowijk, gelegenheid om over te blijven op school. U kunt uw kind bij de overblijfouders per e-mail aan- of afmelden (bijvoorbeeld bij ziekte of incidenteel overblijven). Wij vragen een vrijwillige bijdrage van 25 euro per leerling per schooljaar. De TSO wordt door ouders en vrijwilligers georganiseerd waarvoor zij een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Mail: overblijf@wvokampen.nl

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Er is voor onze leerlingen de mogelijkheid voor en na schooltijd gebruik te maken van de buitenschoolse opvang van IRIS Opvang bij ons op school.

Ga naar www.irisopvang.nl


Wat doen wij met betrekking tot de ouderbijdrage en opvang?

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk.

Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

HOE IS DE TUSSENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Stichting IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Bij het overblijven dient iedereen zich aan dat reglement te houden. Het reglement ligt op school ter inzage.

Er is voor onze leerlingen, zowel op de locatie De Maten als de locatie Flevowijk, gelegenheid om over te blijven op school. U kunt uw kind bij de overblijfouders per e-mail aan- of afmelden (bijvoorbeeld bij ziekte of incidenteel overblijven). Wij vragen een vrijwillige bijdrage van 25 euro per leerling per schooljaar. De TSO wordt door ouders en vrijwilligers georganiseerd waarvoor zij een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Mail: overblijf@wvokampen.nl

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Er is voor onze leerlingen de mogelijkheid voor en na schooltijd gebruik te maken van de buitenschoolse opvang van IRIS Opvang bij ons op school.

Ga naar www.irisopvang.nl


Wat doen wij met betrekking tot klachten en veiligheid?

DE KLACHTENREGELING

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger. Meer informatie vind u hieronder.

Lees klachtenregeling

GESCHILLENCOMMISSIE

Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op de website van de Geschillencomissie bijzonder onderwijs kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

www.gcbo.nl

GEDRAGSCODE

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten.

Download de gedragscode

SCHORSEN/VERWIJDEREN VAN LEERLINGEN

Vanuit de wetgeving zijn er protocollen over schorsen en verwijderen. In uitzonderlijke gevallen moet de directie, na overleg met de groepsleerkracht, bestuur en medezeggenschapsraad, inspectie en leerplichtambtenaar, besluiten om een leerling voor de duur van één of twee weken te schorsen. Dit zal alleen voorkomen na extreem wangedrag en in nauw overleg met de ouders. In uiterste nood moeten we soms overgaan tot verwijderen. Ook verwijderen vindt alleen plaats na overleg met de groepsleerkracht, bestuur, medezeggenschapsraad, inspectie en leerplichtambtenaar. De school draagt in dit geval zorg voor het vinden van een andere basisschool voor deze leerling.

EXTERN VERTROUWENSPERSOON

Het schoolbestuur heeft op elke school contactpersonen aangewezen die bereid zijn naar uw klacht te luisteren en u door te verwijzen. Zij behandelen uw klacht niet, maar wijzen u de weg naar een gepaste oplossing.

Op onze school zijn de volgende contactpersonen aangewezen: Petra van der Veen (oudergeleding) en Stieneke Otten (team WvO).

De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie.

Op elke school is een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waarmee u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon probeert in overleg met de school maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van stichting IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle.

Contactgegevens:

Mail ons: h.grit@viaa.nl
Bel ons: 038-4255542
Bel ons: 06-24321661

Klachtenregeling

Stichting IRIS maakt gebruik van een landelijk erkende klachtenregeling. De stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen- , beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Postbus 394
3440 AJ Woerden
T: 070-3861697 (10.00 tot 12.30 en 13.30 tot 16.00 uur)
E: info@gcbo.nl
W: www.gcbo.nl

VOORKOMEN VAN PESTEN

Eén van de uitgangspunten is dat kinderen met plezier naar school gaan en zich op school veilig voelen. Een fijne sfeer ontstaat meestal niet vanzelf; die moet je met elkaar maken. We willen de kinderen dan ook leren goed met elkaar om te gaan, elkaar te vertrouwen en respect te hebben voor elkaar en elkanders eigendommen. Voor het realiseren en bewaken van een goede sfeer zijn er naar onze mening schoolregels nodig en moeten we afspraken maken met de kinderen. Meerdere malen per jaar praat het team over deze regels. We willen er voor zorgen dat regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind.

Eva Heldoorn is ons aanspreekpunt in het kader van pesten.

SPONSORING?

Structurele sponsoring van het onderwijs op onze basisschool kennen wij niet. Vandaar dat we hierop ook geen nader beleid ontwikkeld hebben.

PRIVACY

Op onze scholen zorgen we ervoor dat we voldoen aan de wetgeving op het gebied van privacy. De gegevens van uw kinderen worden conform wet- en regelgeving bewaard. Op de website van hieronder vindt u informatie hoe wij omgaan met uw gegevens en die van de leerlingen.

www.iriskampen.nl

VERZEKERING

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een schadeverzekering in het verkeer;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
 • rechtsbijstandverzekering.

Lees hier het complete overzicht


Wat doen wij bij afwezigheid van een leerkracht?

Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij streeft ernaar om de vervanging door het eigen personeel te laten plaatsvinden, om zodoende de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Als er geen eigen personeel beschikbaar is, wordt een beroep gedaan op de invalpool. Omdat meer scholen een beroep doen op de invalpool zal er zo nu en dan geïmproviseerd moeten worden.

Bij ziekte neemt de directeur de volgende maatregelen:

 1. wanneer er een duo-collega is, wordt deze gevraagd;
 2. als er stagiaires op school zijn, wordt aan hen gevraagd om een groep (onder verantwoordelijkheid van hun mentor) waar te nemen;
 3. als ook dat niet leidt tot een oplossing, worden collega’s gevraagd een extra dag te werken;
 4. lukt dat niet, worden invalkrachten gebeld;
 5. als het niet lukt op deze wijze vervanging te regelen, treedt de noodprocedure in werking.

  Dit houdt in:
  a. kinderen intern opvangen;
  b. naar huis sturen (komt gelukkig hoogst zelden voor)

Ad a: ‘intern opvangen’:

 • het intern opvangen van leerlingen gebeurt bijvoorbeeld door de intern begeleider of onderwijsassistent;
 • als de aantallen het redelijkerwijs mogelijk maken worden, in laatste instantie, leerlingen over andere groepen verdeeld of worden groepen samengevoegd;
 • intern opvangen gebeurt alleen de eerste dag. Diezelfde dag gaat er een brief mee naar huis of krijgt u een bericht via de ouderapp waarin gemeld wordt of- en op welke wijze er de volgende dag(en) les kan worden gegeven aan de betreffende leerlingen;
 • als er vervanging in de bovenbouw nodig is, kan het gebeuren dat er intern met leerkrachten geschoven wordt. Dit omdat het dikwijls moeilijk is een ervaren vervanger voor de bovenbouw te vinden. We vallen dan terug op de ervaring van de eigen leerkrachten uit de onderbouw.

  Dit gebeurt voor maximaal 1 week volgens een door de school opgesteld schema.

Ad b: ‘naar huis sturen’:

 • als intern opvangen niet lukt, proberen we de ouders tijdig in te lichten;
 • één groep heeft maximaal 2 dagen lesvrij, daarna is een andere groep aan de beurt (bijvoorbeeld een hogere/lagere groep);
 • zodra deze noodprocedure in werking treedt, worden college van bestuur en Inspectie ingelicht;
 • als leerlingen van groep 3 tot en met 8 lesvrij zijn, krijgen zij een huiswerkpakket mee naar huis. Dit kan alleen gebeuren als het ruim van tevoren (minimaal 1 dagdeel) bekend is.
Wat doen wij met betrekking tot het opleiden van studenten in de school?

Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de PABO van VIAA en Windesheim en een aantal MBO’s gewerkt wordt aan de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering (van leraren en onderwijsassistenten in opleiding). Centraal hierbij staat het werkplekleren. Daarin wordt het leren op de werkplek (stage) meer geïntegreerd met het programma op de PABO en de MBO’s. Deze stage vindt plaats op de basisschool waar studenten leren aan de hand van werkelijke problemen uit de schoolpraktijk.

Wanneer het leren op de werkplek goed vorm krijgt ontstaat er een win-win situatie. De school heeft extra handen in de klas en de student kan theorie en praktijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. IRIS heeft twee coördinatoren ‘opleiden in de school’ in dienst. Zij coördineren de samenwerking en onderhouden de contacten met de PABO’s en de MBO’s.

Wat houdt de leerplichtwet in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. Daarnaast is in deze wet geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen.

Leerplicht

Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u op de website van de gemeente Kampen.

Bijzonder verlof

De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar. Meer informatie over de leerplicht vind u op onze website.

www.iriskampen.nl


Wat is de meldcode huiselijk geweld?

Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Binnen IRIS is een stappenplan gemaakt dat aangeeft hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. In het kort ziet dit plan er als volgt uit:

 1. in kaart brengen van signalen
 2. overleggen met deskundigen
 3. gesprek met de ouders
 4. inschatting maken van risico’s
 5. beslissing nemen over melden of hulp organiseren

Dit stappenplan helpt scholen op een goede manier om te gaan met deze problematiek. De minister wil met het verplicht stellen van de meldcode bereiken dat eerder hulp geboden wordt aan kinderen die slachtoffer zijn (of dreigen te worden) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Wie is de vertrouwenspersoon en wat houdt dat in?

Extern vertrouwenspersoon
De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie. Gelukkig is er op elke school een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waar u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon zal in overleg met de school proberen maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van schoolvereniging IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Contactgegevens: e-mailadres: h.grit@viaa.nl of telefonisch 038 - 4255542 / 06 – 24321661

Wat is de gedragscode van IRIS Christelijke Kindcentra?

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten. De gedragscode kunt u hier downloaden.

Welke verzekeringen hebben wij afgesloten en wat houden ze in?

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen voor de scholen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Hieronder volgt de belangrijkste informatie over deze verzekeringen.

Schoolongevallenverzekering

Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten. De verzekering dekt (tot een maximumbedrag) na een ongeval het volgende:

 • kosten tandheelkundige behandeling;
 • uit te keren geldbedrag bij overlijden;
 • geneeskundige kosten;
 • uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit.

De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is. Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen etc. is niet meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school, dan wel het bestuur voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school, dan wel het bestuur verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:

 • lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;
 • beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken; en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Let op! Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit wordt geschoten. Voor dit soort risico’s dient u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!!!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking wanneer een bestuurder door zijn “handelen” of juist “niet-handelen” schade veroorzaakt aan de vereniging.

Schademelding

Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de directeur of diens plaatsvervang(st)er. Vervolgens zal daarna zo spoedig mogelijk meer gedetailleerde informatie worden ingewonnen.Ondanks dat dit artikel met de grootste zorg is samengesteld kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Wat houdt leerplicht in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. In deze wet is daarnaast geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen. Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u hier. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar.

Wat is de Wet Passend Onderwijs?

De Wet passend onderwijs gaat er vanuit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. Dat betekent dat het bestuur moet voldoen aan zorgplicht, basisondersteuning moet kunnen bieden en een School Ondersteunings Profiel (SOP) moet opstellen. Maar wat houdt dat allemaal in?

Wat houdt Passend onderwijs in?

U heeft vast wel eens gehoord van termen zoals WSNS, intern begeleider, rugzakleerling en dergelijke meer. Ze hebben allemaal te maken met de gezamenlijke inspanning van basisscholen en speciale basisscholen om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen. De afgelopen jaren is er dankzij die samenwerking veel bereikt en zijn er voor heel veel kinderen nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Extra aandacht en ondersteuning in de groep als het nodig is, maar ook juiste actie bij leerachterstanden in de vorm van extra hulpmiddelen of extra begeleiding.

Tot 1 augustus 2014 werd deze extra ondersteuning betaald vanuit de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. In dit systeem was het ‘alles of niets’. Voor leerlingen met een rugzakje kregen scholen een vast bedrag, zonder dat hierbij gekeken werd naar wat er daadwerkelijk nodig is. Voor leerlingen zonder rugzakje, voor wie toch ondersteuning nodig was, kregen scholen een basisbedrag voor lichte ondersteuning. Vanaf 1 augustus 2014 is dit systeem veranderd. Er wordt voor ieder kind dat ondersteuning nodig heeft een arrangement op maat gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft. De financiering voor de ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar.

Om de regelgeving verder te vereenvoudigen en om meer onderwijspartners te betrekken, is besloten om per 1 augustus 2014 de voormalige WSNS verbanden op te heffen en te vervangen door grotere samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. IRIS participeert in de landelijk vastgestelde regio 23.05 www.2305po.nl en valt onder de deelregio Kampen.

Basisscholen en speciale basisscholen blijven samenwerken, maar voortaan worden óók de scholen voor speciaal onderwijs aan de samenwerking toegevoegd. Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter zal worden afgestemd op de jeugdzorg. School en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt snel en effectief ingezet. Dat maakt het voor scholen nog beter mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Ouders en passend onderwijs

Het slagen van passend onderwijs is mede afhankelijk van de samenwerking tussen ouders en de school. Wij hechten grote waarde aan deze samenwerking. Samen werken we op basis van één plan. We zien ouders als “educatieve en pedagogische” partners. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we elkaar informeren over alles wat met de ontwikkeling van het kind te maken heeft, dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak. Kortom, betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer.

Zorgplicht

De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. De kansen en mogelijkheden van het kind staan dan ook centraal. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte moeten opvangen. Als het schoolbestuur zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan zorgt het schoolbestuur voor een passende plek bij een van de samenwerkingspartners. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan.Voor meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kijk op: www.passendonderwijs.nl.

Wat doen wij met betrekking tot klachten?

De Klachtenregeling

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger.

Geschillencommissie

Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op hun website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

Wat doen wij met betrekking tot privacy?

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
IRIS, stichting voor Christelijk primair onderwijs is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de IRIS scholen.

Wij respecteren uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met het privacybeleid geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en burgerservicenummer (BSN). Download hier het volledige privacybeleid van IRIS onderwijs.

Functionaris gegevensbescherming
Lumen Group is voor IRIS onderwijs de functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy bij IRIS onderwijs kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FG. Klik hier voor het contactformulier van de FG.

Vragen over privacy? Mail naar privacy@iriskampen.nl

Opvang

Waar vind ik antwoorden op mijn vragen over de opvang van mijn kind(eren)?

Op de website van IRIS Opvang vind je alle antwoorden op veelgestelde vragen over opvang bij IRIS.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Geen antwoord
gekregen op je
vraag?